Performance based on the play of the same name by Robert Oreshnik "Dog life"

Director:
Elena Ishbuldina

Starring:
Alexey Molyanov, Eugene Shadrina, Olesya Protsenko, Elena Akhmetov, Olga Kobelevskaya, Olga Loza, Julia Chernova, Victoria Fedorova, Natalia Filatova, Irina Yolkina, Alexander Kornilov and others.
Performance based on the play of the same name by Alexander Volodin "Desperate Bride"

Director:
Elena Ishbuldina

Starring:
Alexey Molyanov, Konstantin Cubov, Eugene Shadrina, Olesya Protsenko, Anastasia Soboleva, Elena Akhmetov, Olga Kobelevskaya, Olga Loza, Julia Chernova, Victoria Fedorova, Natalia Filatova, Irina Yolkina, Alexander Kornilov and others.
Performance based on the play of Alexander Volodin with the same name "Do not part with your loved ones"

Director:
Elena Ishbuldina

Cast:
Natasha Harlaeva, Mary Bagretsova, Olya Harlaeva, Dmitry Prosvetov, Natalia Lee et al.

Invited actors:
Sergei Solovyov, Alexander Korneev, Alexey Molyanov

Eng | Ru
На главную

 
 
vk
facebook
youtube
twitter
pinterest
instagram
tumblr
Contact
Links
 
ok
weibo
© Alexey Molyanov. All rights reserved.